Stanovy

Úvodní ustanovení

1 Název a sídlo

1.1 Šachový klub Boskovice z.s. (dále též „spolek“ ) je spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb., se sídlem v Boskovicích.

1.2 Při šachových soutěžích, na svých propagačních materiálech i v běžné komunikaci může spolek používat upravenou podobu svého názvu, která byla řádně schválena nejvyšším orgánem spolku.

Účel a předmět činnosti spolku

2. Účel spolku

2.1. Posláním spolku je pěstovat hru v šachy a sdružovat zájemce o šachovou hru.

3. Předmět činnosti

3.1. Pro naplnění svého účelu spolek provozuje zejména tyto činnosti:

a) pořádání turnajů, zápasů a jiných akcí,

b) organizace a vedení tréninků, přednášek, šachových kroužků a dalších vzdělávacích aktivit.

3.2. K podpoře svého poslání může spolek realizovat též doplňkovou vedlejší činnost. Zisk z této vedlejší činnosti slouží výhradně pro financování hlavní činnosti a správy spolku. Nesmí být rozdělován zakladatelům či členům spolku.

Členství

4. Členové spolku

4.1. Členem spolku může být každá fyzická osoba, která souhlasí s těmito stanovami a je připravena podporovat spolek tak, aby mohl naplňovat své poslání.

4.2. Členství ve spolku vzniká na základě přihlášky do spolku, o které rozhoduje výbor. Svou přihláškou vyjadřuje zájemce o členství svou vůli být vázán stanovami spolku a jeho dalšími vnitřními předpisy.

4.3. Spolek vede seznam členů, do kterého se zapisuje jméno, příjmení, datum narození a datum vzniku členství. Za správnou a úplnou evidenci odpovídá statutární orgán spolku. Seznam není veřejně přístupný. Za seznam členů spolku se nepovažuje seznam registrovaných členů Šachového svazu ČR ani jeho část zveřejněná na internetových stránkách Šachového svazu ČR.

4.4. Spolek může na podporu svojí činnosti vybírat členské příspěvky. Jejich výši určuje výbor.

4.5. Členové mají právo:

a) účastnit se akcí pořádaných spolkem za zvýhodněnou cenu,

b) požadovat na členské schůzi od orgánů spolku informace týkající se fungování spolku,

c) obracet se na orgány spolku se svými náměty a připomínkami.

4.6. Členové, kteří jsou plně svéprávní, mají dále právo:

a) účastnit se členské schůze s hlasem rozhodujícím,

b) volit a být voleni do orgánů spolku.

4.7. Členové mají povinnost:

a) chovat se čestně vůči spolku i jeho členům a přispívat k naplňování poslání spolku,

b) dodržovat stanovy i vnitřní předpisy spolku a řídit se rozhodnutími spolkových orgánů,

c) řádně a včas platit členské příspěvky,

d) šetrně zacházet s majetkem spolku a chránit ho před poškozením.

4.8. Členství ve spolku zaniká:

a) úmrtím člena,

b) dnem, kdy byl spolku doručen písemný projev vůle člena vystoupit ze spolku,

c) dnem, kdy bylo členovi doručeno rozhodnutí o vyloučení,

d) pokud člen neuhradí členský příspěvek ani po výzvě spolku, přestože na tento následek (tedy hrozící zánik členství) byl ve výzvě výslovně upozorněn.

4.9. Členská schůze může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže se člen dopustil závažného porušení stanov či nejméně třikrát porušil stanovy méně závažným způsobem.

Orgány

5. Orgány spolku

5.1. Orgány spolku jsou členská schůze, výbor a pokladník.

5.2. Členy orgánů spolku nemusí být výlučně členové spolku.

5.3. Není-li uvedeno jinak, využívají kolektivní orgány spolku pro své rozhodování relativní většinu hlasů (vítězí možnost s nejvyšším počtem hlasů a to bez dalších podmínek).

5.4. Kolektivní orgány mohou rozhodovat per rollam.

5.5. Mandát člena orgánu spolku zaniká uplynutím funkčního období, odvoláním nebo odstoupením.

6. Členská schůze

6.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Schází se nejméně jednou ročně. Výbor může svolat mimořádnou členskou schůzi, vyžadují-li to zájmy spolku nebo požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina plně svéprávných členů spolku.

6.2. Členská schůze rozhoduje o složení výboru. Volí a odvolává její členy. Rozhoduje o vyloučení členů spolku. Rozhoduje o změně stanov, zrušení nebo přeměně spolku a naložení s likvidační zůstatkem.

6.3. Členská schůze se může vyjádřit ke všem činnostem spolku. Ostatní orgány spolku musí názory členské schůze zvážit při svém rozhodování.

6.4. Pozvánku na členskou schůzi rozesílá výbor všem členům spolku nejméně 30 dní před termínem konání členské schůze. Pozvánka obsahuje datum, čas a místo konání schůze a její program.

6.5. Záležitost, která nebyla uvedena v programu, je možné na schůzi projednávat pouze tehdy, pokud s tím souhlasí nejméně třetina přítomných a plně svéprávných členů spolku.

6.6. Členská schůze je usnášení schopná za účasti nejméně čtvrtiny členů spolku s hlasem rozhodujícím. Zjistí-li se při zahájení schůze, že není splněna tato podmínka, výbor svolá novou členskou schůzi. Ta se koná nejdříve za hodinu a je usnášení schopná, účastní-li se jí nejméně tři členové spolku.

6.7. Pro přijetí rozhodnutí členské schůze je třeba, aby pro něj hlasovala relativní většina přítomných členů. Pro rozhodnutí o změně stanov, zrušení spolku, naložení s likvidačním zůstatkem nebo přeměně spolku je zapotřebí prosté většiny přítomných členů spolku.

6.8. Výbor zajistí, aby byl z každého jednání členské schůze pořízen zápis, který bude zveřejněn nejpozději 14 dní po konání schůze v sídle spolku nebo na webových stránkách spolku.

7. Výbor

7.1. Výbor je statutárním orgánem spolku. Počet členů určuje členská schůze s tím, že výbor musí mít nejméně tři členy.

7.2. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí na pět let.

7.3. Výbor řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Stará se o běžný chod spolku včetně přijímání nových členů. Při své činnosti je výbor vázán rozhodnutími členské schůze a schváleným rozpočtem.

7.4. Výbor má právo vytvářet a schvalovat vnitřní předpisy spolku a vytvářet a schvalovat pomocné komise nebo zástupce pro vybrané oblasti své činnosti.

7.5. Všichni členové výboru mají stejná práva. Jakýkoli člen výboru má právo zastupovat celý výbor. Při podpisu oficiálních dokumentů, které spadají do kompetence výboru, stačí podpis jednoho libovolného člena výboru.

8. Pokladník

8.1. Pokladník je volen výborem na pět let.

8.2. Pokladník zodpovídá za správné vedení účetnictví spolku, pokladnu i účet spolku. Při zastupování spolku jedná vždy v zájmu spolku a řídí se přijatými usneseními výboru.

Hospodaření

9. Hospodaření spolku

9.1. Spolek hospodaří podle rozpočtu schváleného výborem na příslušný kalendářní rok.

9.2. Všichni členové spolku jsou povinni chránit majetek spolku.

9.3. Členové mohou se souhlasem výboru využívat majetek spolku i pro své osobní potřeby.

9.4. Podrobnosti mohou upravovat vnitřní předpisy spolku.

Zánik a přeměna spolku

10. Dobrovolné zrušení spolku

10.1. Členská schůze může rozhodnout o dobrovolném zrušení spolku. K přijetí takového usnesení je třeba souhlasu prosté většiny plně svéprávných členů spolku přítomných na členské schůzi.

10.2. Likvidační zůstatek bude předán jinému spolku, který sleduje podobný cíl.

11. Přeměna spolku

11.1. Členská schůze může rozhodnout o přeměně (fúze, rozdělení, změna právní formy) spolku. K přijetí takového usnesení je třeba souhlasu prosté většiny plně svéprávných členů spolku přítomných na členské schůzi.

11.2. Při změně právní formy musí rozhodnutí členské schůze o přeměně též upravit právní poměry členů spolku.

Přechodná a závěrečná ustanovení

12. Zrušovací ustanovení

12.1. Tyto stanovy nahrazují stanovy schválené a přijaté dne 1.10.2016 i všechny předešlé.

13. Členové orgánů spolku

13.1. Souběžně se schválením a přijetím nových stanov proběhnou volby do orgánů spolku. Členská schůze rozhodne o začátku jejich funkčního období.

14. Účinnost

14.1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 12.3.2021.